TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 电脑 > 电脑词汇(中英泰坎)

电脑词汇(中英泰坎)

2014-09-10 21:23:36点击数() 加入收藏

软件 ruǎn jiàn

Software ซอฟแวร์

Kâicùern (软件)


只读 zhǐ dú

Read only อ่านอย่างเดียว

Tò tò (独读) 


任务栏 rèn wù lán

Task bar แถบงาน

To óng (工作条)


分区 fēn qū

Partition ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการ

Kùarm yéen (区划)


数据库 shù jù kù

Data Base ฐานข้อมูล

Tam ler (构件池)


脚本 jiáo běn

Script ต้นฉบับ

Wèe (描绘)


回车键 huí chē jiàn

Enter ใส่

Xǎw jāu (起头)


重试 chóng shì

Retry ลองใหม่

Xèr mô (重试)


管理员 guán lǐ yuán

Administrator ผู้จัดการ

Pǔ kūan (管理员)


补丁 bǔ ding

Patch ปะ

Wáng tim (添补)


木马 mù mǎ

Trojan Horse ม้าโทรจัน

Mǎr fǎy (木马)


蠕虫 rú chóng

Worm เวิร์ม

Núen (虫子)


虚拟机 xū nǐ jī

Virtual Machine เครื่องเสมือน

Dáen wí (虚机)


附加码 fù jiā mǎ

Extra code รหัสเพิ่มเติม

Sér zàgn (附加字)


盘符 pán fú

Drive ไดรฟ์

Káw (撑划)


备份 bèi fèn

Backup ข้อมูลสำรอง

Tay xée (留守)


共享 gòng xiǎng

Share แชร์

Xàm (共享)


多媒体 duō méi tǐ

Multimedia มัลติมีเดีย

Mōgn sêr (多媒)  


音频 yīn pín

Audio เสียง

Lò yíng (音路)


视频 shì pín

Video วีดิทัศน์

Lò lèen (看的路)


刷新 shuā xīn

Refresh รีเฟรซ

xǔ mô (新接)


驱动程序 qū dòng chéng xù

Driver ไดร์เวอร์

Káw (撑划)


压缩 yā suō

Zip สิพ

nâb nêeb (压紧)


电子表格 diàn zǐ biǎo gé

Spreadsheet กระดาษคำนวณ

Báy kùang zit (电圈片)


加密 jiā mì

Encryption เข้ารหัสลับ

zab zèe (隐知)


页眉 yè méi

Header หัวกระดาษ

Jāu (头)


页脚 yè jiǎo

Footer ข้อความท้ายหน้า

Tín (足)


导入 dǎo rù

Import นำเข้า

Xû dáy (放入)


导出 dǎo chū

Export ส่งออก

Cò zò (出外)


分辨率 fēn biàn lǜ

Resolution ความคมชัด

ríang (解散)硬件 yìng jiàn

Hardware อุปกรณ์บ้าน

Kâi dǒng (硬件)


移动硬盘 yí dòng yìng pán

Mobile hard disk  ฮาร์ดดิสก์มือถือ

Parn dǒng sēen (移动硬盘)


闪存 shǎn cún

Flash Memory หน่วยความจำแฟลช

Mîat néem (闪记)


U盘 yōu pán

Handy Drive แฮนดิไดร์ฟ

U Parn (优盘)


宽屏 kuān píng

Widescreen จอกว้าง

Yìam kûagn (宽帘)


高清 gāo qīng

HD(high-definition) เอชดี

Sêo ságn (高清)


掌上计算机 zhǎng shàng jì suàn jī

Palmtop Computer คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ

cûzit dàgnfeng (手掌电脑)


双核处理器 shuāng hé chú lǐ qì

Dual Core Processor ซีพียูแบบสองแกน

Dáensày kù guey (双核处理器)


高清晰多媒体接口(HDMI) gāo qīng xī duō méi tǐ jiē kǒu

High Definition Multimedia Interface ตัวประสาน มัลติมีเดียเอชดี

Jāu sūen mōgn sêr sêo ságn (高清多媒体接头)


刻录机 kè lù jī

Recorder เครื่องบันทึก

Dáen kûaet 刻制机


数码相机 shù mǎ xiàng jī

Digital Camera กล้องถ่ายรูปดิจิทัล

Dáen mîat num (数字闪机)


硒鼓 xī gǔ

Selenium Drum ดรัมซิลีเนียม

Jóng sium (硒鼓)


通用串行总线(USB) tōng yòng chuàn xíng zǒng xiàn

Universal Serial Bus พอร์ตยูเอสบี

Máy kôr pan xáy mǒgn yùng (群用的成列主线)


适配器 shì pèi qì

Adapter ตัวปรับ

Dáenkâr (控适器)


不间断电源(UPS) bù jiàn duàn diàn yuán ( ups )

Uninterruptible Power System เครื่องสำรองไฟ

Bòzit mi tǎng (不停的电源)


网络 wǎng luò

Network เครือข่าย

Lò mǐang (网路)


流量 liú liàng

Network Traffic ปริมาณการจราจรในเครือข่าย

sāláy (流量)


路由器 lù yóu qì

Router เราท์เตอร์

dáen lòter (路负器)


交换机 jiāo huàn jī

Switch สวิตช์

dáen kâi lò (搭路器)


防火墙 fáng huǒ qiáng

Firewall กำแพงไฟ

Xiangfi (火墙)


广域网 guǎng yù wǎng

Wide Area Network ข่ายงานบริเวณกว้าง

Lòmǐang Kûagn (宽网路)


城域网 chéng yù wǎng

Local Area Network ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่

Lòmǐang bǎrn (村网路)


无线网络 wú xiàn wǎng luò

Wireless Network เครือข่ายไร้สาย

Lòmǐang mimáy (无线网路)


网络游戏 wǎng luò yóu xì

Online Game เกมออนไลน์

Xam Qùmáy (在线玩)


网上银行 wǎng shàng yín háng

Online Bank ธนาคารออนไลน์

Zarnxeen qùmáy (在线钱庄)


电子书 diàn zǐ shū

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Sér zit (电书)


博客 bó kè

Blog บล็อก

Bán blot (漫天胡扯)


播客 bō kè

Podcast พอดแคสต์

Pôkǎw (吹蛤蟆)


论坛 lùn tán

Forum โฟรัม

Tarn lèn (论坛)


微软在线信息Microsoft Live Message

เอ็มเอ็ซเอ็น (msn)

Sēr jáu Mâetcuèrn (软小 活 信息)


QQ qq

คิวคิว

QQ/khēo-khēo/ (英语Q的读音)


群组 qún zǔ

Group กลุ่ม

Zò (组)


宽带 kuān dài

Broadband

บรอดแบนด์

Sái kûagn (宽带)


带宽 dài kuān

Bandwidth แบนด์วิดท์

Kûagnsái (带宽)


无线高保真(WiFi) wú xiàn gāo bǎo zhēn ( wifi )

Wireless fidelity วายฟาย

Mimáy kôjǎi (无线保真)


蓝牙 lán yá

Bluetooth บลูทูธ

Yeo lam (蓝牙)


域名服务系统(DNS) yù míng fú wù xì tǒng ( dns )

Domain Name System ระบบบริการชื่อเขต

Si sāy xò lée (域名侍服系统)


虚拟专用网(VPN) xū nǐ zhuān yòng wǎng ( vpn )

Virtual Private Network เครือข่ายเสมือนส่วนตัว

Mǐang tò wí (虚独网)


简单邮件传输协议(SMTP) jiǎn dān yóu jiàn chuán shū xié yì ( smtp )

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก

Naudí yùan sîn bôr (浅显的传信协议)


文件传输协议(FTP) wén jiàn chuán shū xié yì ( ftp )

File Transfer Protocol เกณฑ์วิธีการถ่ายโอนแฟ้ม

Naudí yùan sér (说好 传 书)


传输控制协议/因特网互联协议 tcp/ip xié yì

TCP / IP มาตราฐานการสื่อสารและส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

Naudí kám yùan / kâi qí tǔngzàgn  mǐangsūen (说好 拿 传送 / 联网相联同意)


在线播放 zài xiàn bō fàng

Play Online เล่นออนไลน์

Qùmáy xûang (在线放)


非对称数字用户线路 fēi duì chèn shù zì yòng hù xiàn lù 

Asymmetric Digital Subscriber Line เอดีเอสแอล(adsl)

Máy pǔyùng num mi tǔng tûei (不相对数字用户线)


收藏夹 shōu cáng jiá

Favorites รายการโปรด

Àp jīam (收藏盒)


超文本传输协议(HTTP) chāo wén běn chuán shū xié yì ( http )

Hypertext Transfer Protocol กฎเกณฑ์การส่งไฮเปอร์เท็กซ์

Naudí yùan sérbógn (传输蓬文的协议)


超文本标记语言(HTML) chāo wén běn biāo jì yǔ yán ( html )

Hypertext Markup Language ภาษาทำเครื่องหมายไฮเปอร์เท็กซ์

Âw pāgn sérbógn (蓬文标记语言)


附件 fù jiàn

Attachment เอกสารแนบ

Kâi zàgn (附件) 


电子商务 diàn zǐ shāng wù

E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Kǎr zit (电商)


上传 shàng chuán

Upload อัปโหลด

Sôgn jáng (送装)


下载 xià zǎi

Download ดาวน์โหลด

Xǔ jáng (接装)


数字证书 shù zì zhèng shū

Digital Certificate ใบรับรองดิจิตอล

Sér sêote num (数字证书)


关键词: 电脑

上一篇:查询Mysql数据库的大小
下一篇:没有了

相关新闻

关于我们-