TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 其它 > 英语疑难长句的发翻译

英语疑难长句的发翻译

2015-01-20 22:50:27点击数() 加入收藏

1.Researchers in Canada just published a study in the journal Psychological Science  that says trying to get people to think more positively can actually have the opposite effect: it can simply highlight how unhappy they are.

在加拿大的研究人员刚刚在《心理学》杂志发表了一个研究说试图让人们更积极地去思考实际上会产生相反的效果:它可以简单地强调他们有多么的不高兴。


标布:Bozsil(Boznyez) ius Canada xaangl os gaais silbanz ndeeul xus selhoobt(期刊) Nyez(研究) Saml(心,心理) deec(那) nauz xeh haec wenz ndiab ganx(积极,勤奋) geh deeml banz gaais byaail binc dangzdih: gaais niz seeusgogt(明根,强调) ndaix mbogt hohnix(这些人) deg daclaez niy(的) miz aangs.

标壮:Bozsei yous Canada cang oq giq seibaenz ndeeul couq sawhop Nywz Sim dej naeuz cwh hawj vunz ndieb gaenx gwh dem baenz gis byai binj daengzdeih: gis neix siuqgoek ndaej mboek hoehneix dwg dajlawz nij mbouj angq.

坎兰:Porsí(Porre) qù Canada xágn cò kâi sípan déo xû sérhôb Re Sám tāe nau xèr āy wern dìab kǎn kèr téem pan kâipíai pīn tangtì: kâi ni sêokôr dǎy bôr òrni te tāla nī mi càgn.


关键词: 英语

上一篇:全国布依族人口概况
下一篇:壮-布依族土语分布概况表

相关新闻

关于我们-