TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 歌词 > 黄河大合唱——保卫黄河

黄河大合唱——保卫黄河

2015-06-03 16:28:10点击数() 加入收藏

《保卫黄河》

Kô Tàr Yēen Zau

Gos Dah Heenc Rauz

 

朗诵词:

Xuan dò

Xonz doh

 

但是,中华民族的儿女啊,谁愿意像猪羊一般任人宰割?我们抱定必胜的决心,保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!

Nārnar, Jôgn le wern piang Sōngkuae ni ǎr, fa la jia te fǐa kār lūm kâi pît? Zau dáy sám cáu dǎy dìab màn ying, kô tàr yēen zau! Kô hǔarpae zau! Kô lěo Sōngkuae zau!  

Nacnaz, jongs leg wenz beangz Zungyguef niz ha, fangx laez jiez deg fiex gac lumc gais bidt? Rauz ndail saml aul ndaix ndiab manh yingz, gos dah heenc rauz! Gos huafbeij rauz! Gos leeux Zungyguef rauz!

 

多声部合唱

Wán Zǒyzàgn lái pàgn

Wanl roixrangh Laail baangh

 

风在吼

Fù zum pô

Fu rumz bos

马在叫

Àe mǎr áe

Heeh max heel

黄河在咆哮

Tàr yeen ni gāw zōr

Dah heenc niz ngaauc roc

黄河在咆哮

Tàr yeen ni gāw zōr

Dah heenc niz ngaauc roc

河西山冈万丈高

Pìai tàr mǎu pó ságn fàrn xìang

Byaail dah maux box saangl faanh xiangh

河东河北高粱熟了

Jāu tàr kern tàr ǎu yagn dēng lěo

Jauc dah genz dah haux yaangz dengc leeux

万山丛中

Jágn mǒgn pó ni

Jaangl mongx bol niz 

抗日英雄真不少

Pǔ tágn zipèrn lěo lái zàu

Bux daangl Riqbenj leeux laail rauh

青纱帐里

Dáy dógn yéo ni

Ndail ndongl yeeuz niz

游击健儿逞英豪

Pǔ sēen ti ni fǎng qàr (kèr) fǎng

Bux seenc diz niz fangx qyas (geh) fangx

端起了土枪洋枪

Wár feng zīw xûng târ cěr xûng

Wal fengz riuc xungs das el xungs

挥动着大刀长矛

Fàr meed fàr qǎgn fa páy nār

Fah mid fah qyaangx fag bail nac

保卫家乡

Kô dáen bǎrn zau

Gos ndanl mbaanx rauz

保卫黄河

Kô teo tàr yēen

Gos deeuz dah heenc

保卫华北

Kô húar pae zau

Gos Huafbeij rauz

保卫全中国

Kô lěo Sōngkuae zau

Gos leeux Zungyguef rauz

关键词:

上一篇:Beyond黄家驹_喜欢你
下一篇:你拍一,我拍一布依版

相关新闻

    没有查询到内容
关于我们-