TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 歌词 > 你拍一,我拍一布依版

你拍一,我拍一布依版

2015-07-04 18:31:39点击数() 加入收藏

你拍一,我拍一
你拍一,我拍一,一个小孩坐飞机;

你拍二,我拍二,两个小孩梳小辫;

你拍三,我拍三,三个小孩吃饼干;

你拍四,我拍四,四个小孩写大字;

你拍五,我拍五,五个小孩在跳舞;

你拍六,我拍六,六个小孩拍皮球;

你拍七,我拍七,七个小孩猜谜语;

你拍八,我拍八,八个小孩吹喇叭;

你拍九,我拍九,九个小孩找朋友;

你拍十,我拍十,十个小孩立大志。


Mengz Dac Ndeeul, Gul Dac Ndeeul

你拍一,我拍一
mengz dac ndeeul, gul dac ndeeul, gaais mengz bux ndeeul nangh max leeul.

你拍一,我拍一,你一个人坐竹马
mengz dac soongl, gul dac soongl, soongl leg nangh xoongz genl haux joongl.

你拍二,我拍二,两个小孩坐桌子吃重阳粑
mengz dac saaml, gul dac saaml, saaml leg genz baaml genl leg gaaml.

你拍三,我拍三,三个小孩楼上吃柑桔
mengz dac sis,gul dac sis, sis leg daiz xiez mbih leg bih.

你拍四,我拍四,四个小孩看黄牛剥绿豆
mengz dac hac, gul dac hac, hac leg byaul haz ndaml leg gvac.

你拍五,我拍五,五个小孩烧茅草种南瓜
mengz dac rogt, gul dac rogt, rogt leg aul moz fag jais rog.

你拍六,我拍六,六个小孩用被子孵鸟蛋
mengz dac xadt, gul dac xadt, xadt leg gueh radt laaul deg hadt.

你拍七,我拍七,七个小孩放屁怕被骂
mengz dac beedt, gul dac beedt, beedt leg waangl weedt des leg reeb.

你拍八,我拍八,八个小孩来往摘番茄
mengz dac guc, gul dac guc, guc leg gungs gux daic u u.

你拍九,我拍九,九个小孩蹲着呜呜哭
mengz dac xib, gul dac xib, xib leg naz xeeh gab roongh reeb.

你拍十,我拍十,十个小孩沼田捉萤虫


Meng Tār Déo, Kú Tār Déo

Meng tār déo, kú tār déo, kâi meng pǔ déo nàng mǎr léo.

Meng tār sóng, kú tār sóng, sóng le nàng xong kén ǎu jóng.

Meng tār sárm, kú tār sárm, sárm le kern párm kén leg kárm.

Meng tār sî, kú tār sî, sî le tay xia bì le pì.

Meng tār ār, kú tār ār, ār le píau ar dám le kūar.

Meng tār zôr, kú tār zôr, zôr le cáu mor fa jây zor.

Meng tār xâet, kú tār xâet, xâet le kùa zâet láw te hâet.

Meng tār pêed, kú tār pêed, pêed le wágn wêed têr le zêeb.

Meng tār kū, kú tār kū, kū le kûng kǔ tāy cū cū.

Meng tār xeeb, kú tār xeeb, xeeb le nar xèe kab zòng zeeb.

关键词:

上一篇:黄河大合唱——保卫黄河
下一篇:没有我你怎么办

相关新闻

    没有查询到内容
关于我们-