TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 新闻 > 人类首次近距离观察冥王星

人类首次近距离观察冥王星

2015-07-16 12:15:07点击数() 加入收藏

Wern Tâw Ta Cît Qù Jia Jāy Lèen DáwBǐ

Wenz Daaus Daz Idt Ius Jiez Jaic Leenh Ndaaulmbix 

 美国“新视野”号探测器于美国东部时间14日7时49分(北京时间19时49分)近距离飞过冥王星,成为首个探测这颗遥远矮行星的人类探测器。

 Dáensíqàm “Léezáen Mô” Mèikuae qù xer pài-dît-cò Mèikuae 7 dían páy 14 guan 7 tīam 49 fán (xer Paejīn 19 tīam 49 fán) qù jia jāy bín kûar DáwBǐ, pan dáensíqàm wern tô tâw ta cît síqàm dáwdì càe ni.

 Ndanlsilqyamh “Leelranl Mos” Meijguof ius xez baaih-ndidt-os Meijguof 7 ndianl bail 14 ngonz 7 diamc 49 fanl (xez Beijjingy 19 diamc 49 fanl) ius jiez jaic mbinl gvas Ndaaulmbix, banz ndanlsilqyamh wenz dos daaus daz idt silqyamh ndaaulndih eeh niz.
 “新视野”号探测器于2006年1月升空,经过9年多长途跋涉,终于与冥王星“会面”。“新视野”号与冥王星最近时的距离约为1.25万公里。

 Dáensíqàm “Léezáen Mô” qù 2006 pí páy 1 dían ērn bérn, kûar dǎy 9 pí lái, xa dǎy yang Dáw Bǐ “tǔng pung”. Dáensíqàm “Léezáen Mô” yang Dáw Bǐ xer zúei jāy mang lǐ 1.25 fàrn kōnglì.

 Ndanlsilqyamh “Leelranl Mos” ius 2006 bil bail 1 ndianl henc benl, gvas dnaix 9 bil laail, xaz ndaix riangz Ndaaulmbix “dungx bungz”. Ndanlsilqyamh “Leelranl Mos” riangz Ndaaulmbix xez zuiq jaic mangz lix 1.25 faanh gongylij.

 搭载于“新视野”号上的非科学仪器物品共有9个,其中包括大约一盎司的冥王星发现者克莱德-汤博的骨灰,美国宇航局以此纪念冥王星的发现者,当然还有美国国旗。

 Bàr kâi mi te dáen re yùng qìa ter xû kern “Léezáen Mô” tāe lǐ 9 yagn, dáy lǐ kâi déo te tàu Klàyte Tompǎu pǔ zárzáen Dáw Bǐ ni mang xagn cáng déo, NASA tīni te kùa kâi néem pǔ zárzáen Dáwbǐ, qìa càrn lǐ báyji Mèikuae déo mêr.

 Mbah gaais miz deg ndanl nyez yungh ies dez xus genz “Leelranl Mos” deec lix 9 yaangz, ndail lix gaais ndeeul deg dauh Glaide Dambau bux ralranl Ndaaulmbix niz mangz xaangz angl ndeeul, NASA dicniz deg gueh gaais neeml bux ralranl Ndaulmbix, ies aanh lix mbailjiz Meijguof déo me.

关键词:

上一篇:没有了
下一篇:含一亿吨白金小行星接近地球 价值逾5万亿美元

相关新闻

  没有查询到内容
关于我们-