TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 歌词 > 没有我你怎么办

没有我你怎么办

2015-07-16 22:28:11点击数() 加入收藏

没有我你怎么办
Miz Lix Gul Mengz Daclaz Mbaanl
Mi Lǐ Kú Meng Tāla Bárn

直到整条街上剩我和路灯
Haaix dangz leeux deeuz gaail niz, gax gul yangz dangl doh
Ǎi tang lěo teo kái ni, kǎr kú yang táng tò
衬衫上你的泪痕已变冷
Ramxdal mengz ius genz bieh niz jodt leeux bees
Zǎmtár meng qù kern pìa ni jôt lěo pâe
我不懂我不能
Gul miz rox,gul miz sins
Kú mi zǒ, kú mi sîn
相信爱结束了
Gaais maiz niz leeux gax bees
Kâi may ni lěo kǎr pâe
恍恍惚惚坐着想起那些快乐
Waaul waaul wil wil nangh xus ndiab dangz mbah gaais aangs deec
Wáw wáw wí wí nàng xû dìab tang bàr kâi càgn tāe
刚刚的分手不像是真的
Byah mbah hasbanh deec miz lumc deg deg raaix
Pìar bàr âpàn tāe mi lūm te te zǎi
我不懂能不能
Gul miz rox, banz miz banz
Kú mi zǒ, pan mi pan
证明你爱过呢
Seeusdeg nac mengz maiz gvas
Sêo te nā meng mai kûar
路人别再看我不是疯了只是心好疼
Bux ronl miec laec leenh gul, miz deg banz bah, gax deg saml jeedt laail
Pǔ zórn mīa la lèen kú, mi te pan pàr, kǎr te sám jêed lái
我想我还不能走开也许等等你就回来
Gul liangh gaais gul fih banz deeuz bail, geecyiangh xac neeh gaais mengz daaus mal
Kú lìang kâi kú fì pan teo páy, kāeyìang xār nàe kâi meng tâw már
没有我你怎么办你的泪水谁为你擦干
Miz lix gul, mengz daclaz mbaanl,ramxdal gaais mengz fazlaz baangl mengz uad
Mi lǐ kú, meng tāla bárn, zǎmtár kâi mengz fala págn meng cùad
谁帮你打伞安慰你心烦
Fazlaz baangl gaangl liangc,myauh gaais mengz saml aangs
Fala págn kágn līang, mào kâi meng sám càgn
失眠的夜你最怕孤单
Jaangl haams qyas ndagt,mengz laaul xez dogt laangs
Jágn àrm qàr dâ, meng láw xe tôr lâgn
没有我你怎么办你的心事还有谁明白
Miz lix gul,mengz daclaz mbaanl,ndanl saml gaais mengz lix fazlaz rox teem
Mi lǐ kú, meng tāla bárn, dáen sám kâi meng lǐ fala zǒ téem
为什么放手为什么离开
Weiq gaais maz xuangs xod, weiq gaais maz deeuz dod
Wéi kâi mar xûang xot, wéi kâi mar teo tot
不是说好吗要一辈子相爱
Miz deg nauz ndil bees aul leeux xeeuh niz dungx maiz
Mi te nau dí pâe cáu lěo xèo ni tǔng may

 

关键词:

上一篇:你拍一,我拍一布依版
下一篇:庞龙:你是我的玫瑰花

相关新闻

    没有查询到内容
关于我们-