TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 歌词 > 庞龙:你是我的玫瑰花

庞龙:你是我的玫瑰花

2015-07-19 19:32:44点击数() 加入收藏

庞龙:你是我的玫瑰花

Mengz Deg Nyis Wal Gaais Gul 

Meng Te Rî Wár Kú May


一朵花儿开就有一朵花儿败,

Lix nyis wal ndeeul haail xiz lix nyis wal ndeeul baaih

Lǐ rî wár déo hái xi lǐ rî wár déo pài


满山的鲜花只有你是我的珍爱,

Leeux bol dagt mongc wal, gax lix gaais mengz banz haic gul jaiz 

Lěo pó dâ mōgn wár, kǎr lǐ kâi meng pan hāy kú jay


好好的等待等你这朵玫瑰开,

Ndil ndil mal xac mengz, xac nyis wal ndingl mengz niz haail

Dí dí már xār meng, xār rî wár díng meng ni hái


满山的鲜花只有你最可爱。

Leeux bol dagt mongc wal, gax lix mengz haic gul maiz.

Lěo pó dâ mōgn wár, kǎr lǐ meng hāy kú may


你是我的玫瑰,你是我的花,

Mengz deg nyis wal gaais gul,mengz deg wal gaais gul

Meng te rî wár kâi kú, meng te wár kâi kú


你是我的爱人,是我的牵挂,

Mengz deg jisyux gaais gul, deg gez ruangh gaais gul,

Meng te jîyǔ kâi kú, te ker zùang kâi kú


你是我的玫瑰,你是我的花,

Mengz deg nyis wal gaais gul,mengz deg wal gaais gul,

Meng te rî wár kâi kú, meng te wár kâi kú


你是我的爱人,是我一生永远爱着的玫瑰花。

Mengz deg jisyux gaais gul, deg nyis wal aul leeux xeeuh gul bail maiz,yej miz dol.

Meng te jîyǔ kâi kú, te rî wár cáu lěo xèo kú páy may, ya mi tó

不管风雨有多大,我只爱你这一朵玫瑰花。

Mbox guanc wenl rumz daclaz bos, gul gax maiz meng nyis wal ndingl niz doh doh

Bǒr kūan wún zum tāla pô, kú kǎr may meng rî wár díng ni tò tò


关键词: 玫瑰花

上一篇:没有我你怎么办
下一篇:莫尼山

相关新闻

关于我们-