TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 名言 > 古典伤感诗句

古典伤感诗句

2015-08-05 16:18:40点击数() 加入收藏

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人
gamh kunz das ndodt xaanc lauc ndeeul, os gvaamc bail rux  miz nac gaus
kàm kun târ dôt xārn lāu déo,cò kūarm páy zǔ mi nār kâu

 

人生自是有情痴,此恨无关风与月 
xeeuh wenz gax lix bux saml qvax, hamz nix miz guanc rumz yangz ndianl

xèo wern kǎr lǐ pǔ sám cǔar, am ni mi kūan zum yang dían.


夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。
jaangl haamh banz henz daaus mal mbaanx, yeenz xaangc daangs, roil jauc gaanx. dungx leenh miz haaus, lail ramx dal roiz roiz
jágn àrm pan ern tâw már bǎr, yeen xūagn dâgn, zúei jāu kǎrn, tǔng lèen mi âw, lái zǎm tár ruei ruei.

 

自古英雄多孤单,命运难济随人好,花照开,人不见。

hauc dauc buxhungl wenz doh laail , ronl mingh qyas jaus ndil yangl wenz, wal aangl yiangcgaus, wen miz ranl.

āu tāu pǔhúng wern tò lái, zúan mìng qàr jâu dí yang wern, wár cágn yīangkâu, wern mi záen.


花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 ——《一剪梅 》李清照 
wal gax dogt byab ramx gax lail, yaangz dungx ruangh ndeeul,soongl baaih ndiab ndoil. nyiel niz miz reeh dangc laez bomx,xag deeuz gaul dal, das henc ndail saml. 
wár kǎr tôr piab zǎm kǎr láy, yagn tǔng zùang déo, sóng pài dìab dúei, ría ni mi zèe tāla pǒrm, xa teo káu tár, târ ērn dáy sám.

 

山有木兮木有枝 心悦君兮君不知。
bol lix faix xiz faix lix nyings, saml nyongz mengz xiz mengz miz rox
pó lǐ fǎy xi fǎy lǐ rîng, sám rogn meng xi meng mi zǒ

 

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,嬴得生前身后名。可怜白发生!

max gueh dilluez myaangz fiuh, yianz nasniec lumc byac beedt, saz goz weangz waangz sians lac mbenl, yingz ndaix xoh ndaangl jaul gvas ndaangl, saulnyeez myauz haaul mac.

mǎr kùa tílua miagn fìw, yian nârnia lūm pīar pêed, sar kor wang wagn sûan lār bérn, ying dǎy xò dágn jáu kûar dágn, sáu rae mao áw mār.

关键词:

上一篇:隋末 宇文拓
下一篇:让泪化作相思雨布依语清唱

相关新闻

    没有查询到内容
关于我们-