TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 歌词 > 莫尼山

莫尼山

2015-08-05 23:36:11点击数() 加入收藏

风吹过青草连绵 rumz bos gvas nyal yeeul roix raangh

莫尼山矗立在眼前 bol molnis dangc xus baaih dul nac

巍峨身躯高入云端 maux bol saangl gongz saangl deengh byaail weac  

守护着我们的平安 gos baauc gaais nans ndamx beangz hoh rauz 

乌日图河水甘甜 ramx dah wuz rih dol waanl sail

静静的涌出山涧 lail longc nans nans ius jaangl bol

灌溉了我们的家园 qyonl xiangx leeux ndanl beangz hoh rauz niz

沉默的流淌从未改变 lail longc jus jianl niz mbox miz bians gvas 

莫尼山啊连绵不断 bol molnis niz dungx roix dungx raangh

宛如神圣的诗篇 lumz deg mbail bic sian raaiz ndeeul

教我善良和勇敢 soonl gul saml ndil yangz saml ndaangh

撑起草原的蓝天 dac xeengs mbenl log dongh nyal niz 

zum pô kûar rár yéo zǒy zàgn

Pó mónî tāng xû pài tú nār

Mâu pó ságn kogn ságn tàeng píai wā

Kô pāw kâi nâen dǎm piang òr zau

Zǎm tàr wu zì tó wárn sáy

Láy lōgn  nâen nâen qù jógn pó

Qúan xǐang lěo dáen piang òr zau ni

Láy logn jû jían ni bǒr mi pîan kûar

Pó mónî ni tǔng zǒy tǔng zàgn

Lūm te báy pī sían zai déo

Són kú sám dí yang sám dàng

Tār xêeng bérn lor tògn rár ni


风吹过青草连绵 rumz bos gvas nyal yeeul roix raangh

莫尼山矗立在眼前 bol molnis dangc xus baaih dul nac

巍峨身躯高入云端 maux bol saangl gongz saangl deengh byaail weac  

守护着我们的平安 gos baauc gaais nans ndamx beangz hoh rauz 

乌日图河水甘甜 ramx dah wuz rih dol waanl sail

静静的涌出山涧 lail longc nans nans ius jaangl bol

灌溉了我们的家园 qyonl xiangx leeux ndanl beangz hoh rauz niz

沉默的流淌从未改变 lail longc jus jianl niz mbox miz bians gvas 

莫尼山啊连绵不断 bol molnis niz dungx roix dungx raangh

宛如神圣的诗篇 lumz deg mbail bic sian raaiz ndeeul

教我善良和勇敢 soonl gul saml ndil yangz saml ndaangh

撑起草原的蓝天 dac xeengs mbenl log dongh nyal niz 

任时光慢慢走远 maaic xez ngonz gueh neeh bail jail

静静守候着草原 daiz dongh nyal rauz niz jus jianl 

zum pô kûar rár yéo zǒy zàgn

Pó mónî tāng xû pài tú nār

Mâu pó ságn kogn ságn tàeng píai wā

Kô pāw kâi nâen dǎm piang òr zau

Zǎm tàr wu zì tó wárn sáy

Láy lōgn  nâen nâen qù jógn pó

Qúan xǐang lěo dáen piang òr zau ni

Láy logn jû jían ni bǒr mi pîan kûar

Pó mónî ni tǔng zǒy tǔng zàgn

Lūm te báy pī sían zai déo

Són kú sám dí yang sám dàng

Tār xêeng bérn lor tògn rár ni

Māi xer guan kùa nàe páy jáy

Tai tògn rár zau ni jû jían


关键词:

上一篇:庞龙:你是我的玫瑰花
下一篇:荷塘月色

相关新闻

    没有查询到内容
关于我们-