TOP
您当前位置:首页 > 文章 > 教程 > 布依语基本词汇200个

布依语基本词汇200个

2015-09-21 17:39:17点击数() 加入收藏

下面是Swadesh 提出的据以考证语言衰变论的基本词,也有语言学家用作语言比较研究的材料。
凡是声调符号和汉语拼音(汉拼)相同的,就和汉拼读法一样,另外两个(¨ ^, ¨省略),懂布依话的自己去掌握.连写的多音节词,辅音字母一般优先做后面元音的声母.若属前一音节,会加上隔音号'(单引号),音节间有两个辅音字母,一个属前,一个属后,全部属前或后,会在后元音前加上'.
序号 英语 汉语 布依(坎兰)
1.I 我kú
2.you (singular) 你 meng
3.he 他 táe
4.we 我们 zau,òrzau,òrtú
5.you (plural) 你们 sú,òrsú
6.they 他们 òrtāe
7.this 这个 kâini
8.that 那个 kâitāe
9.here 这儿(这里) jiani,jini,câeni
10.there 那儿(那里) jiatāe,jetāe
11.who 谁 fǎngla/fala,pǔla/pala,
12.what 什么 karmar,kâimar
13.where 哪儿 jiala/jala/jela,câela
14.when 何时(什么时候) xerla,xila
15.how 怎么 tāla
16.not 不 mi,mīa,bǒr,
17.all 所有,都 lěo
18.many (很)多 lái (jǎrxi),tó (peqài)
19.some 一些 bǎgn,sâb
20.few 几个 sēo,jīlìang
21.other 其他 líang,dúei
22.one 一 déo
23.two 二 sóng
24.three 三 sárm
25.four 四 sî
26.five 五 ār
27.big 大 lǎw
28.long 长 zay
29.wide 宽 kûagn
30.thick 厚,粗 nár
31.heavy 重(沉) nâ
32.small 小 nāe
33.short 短 tīn
34.narrow 窄 xaen
35.thin 薄,细 báeng
36.woman 女人(女的) lebêr
37.man 男人(男的) lesái,pǔsái
38.person 人 wern
39.child 孩子 lenāe
40.wife 妻子 mǎy,mǎyyàr
41.husband 丈夫 jāw
42.mother 母亲 mèe,mār
43.father 父亲 pò,tīa
44.animal 动物(兽) tua,tuatua
45.fish 鱼 píar
46.bird 鸟 zor
47.dog 狗 már
48.louse 虱子 naen
49.snake 蛇 gia
50.worm 虫子(毛虫) núen
51.tree 树 fǎy
52.forest 森林,树林 dógn
53.stick 棍儿 těng
54.fruit 水果 mâr
55.seed 种子 wán
56.leaf 叶儿(树叶) báy
57.root 根儿 zàr
58.bark 吠 zâu,树皮 nángfǎy
59.flower 花儿 wár
60.grass 草 rár
61.rope 绳子 xàr
62.skin 皮,皮肤 náng
63.meat 肉 nò
64.blood 血 lìad
65.bone 骨头 dò
66.fat (n.) 脂肪,肥肉 nòpi
67.egg 蛋 jây
68.horn 犄角 káu
69.tail 尾巴 zíang
70.feather 羽毛 pérn,fìab
71.hair 头发,毛 mao
72.head 头,脑袋 jāu
73.ear 耳朵 zia
74.eye 眼睛 tár
75.nose 鼻子 dáng
76.mouth 嘴 pâr
77.tooth 牙,牙齿 yēo
78.tongue 舌头 lǐn
79.fingernail 指甲 zifeng,zaetfeng
80.foot 脚 tín
81.leg 腿 kár
82.knee 膝盖 jāu'ô
83.hand 手 feng
84.wing 翅膀 fìab
85.belly 肚子 tǔng
86.guts 内脏 zong-dáy
87.neck 脖子 o
88.back 后背 pàiláng
89.breast 胸脯 câ
90.heart 心 sám
91.liver 肝儿 tâb
92.drink 喝 dûad
93.eat 吃 kén
94.bite 咬 ab
95.suck 吸,吮吸 dûad
96.spit 吐,啐 pî
97.vomit 吐,呕吐 còr
98.blow 吹 pô
99.breathe喘气,呼吸 têr-xér
100.laugh 笑 zéo
101.see 看 lèen
102.hear 听 kārría
103.know 知道 zǒyèe
104.think 想 dìa,dìab
105.smell 闻 nêng
106.fear 怕,害怕 láw,díláw
107.sleep 睡觉 nin,zāu-nin
108.live 活 jáu
109.die 死 tái
110.kill 杀 kār
111.fight 打,打仗,战斗 ǎi,ti,ǎixàgn
112.hunt 打猎,逮,捉 kab
113.hit 打,敲打 têr,ti,zô
114.cut 切 zûen
115.split 劈 pâr
116.stab 刺,扎 pū,sâb
117.scratch 抓,刮 ràp
118.dig 挖 pàr
119.swim 游,游泳 yu
120.fly (v.) 飞 bín
121.walk 走 pīai
122.come 来 tāu,már
123.lie 躺,卧 nin
124.sit 坐 nàng
125.stand 站,站立 dúern
126.turn 转 pân
127.fall 落,掉 tôr
128.give 给 āy
129.hold 拿,握,攥,把持 kám
130.squeeze 挤,榨 xāen
131.rub 擦,蹭,摩擦 zob,nǒ
132.wash 洗 zâr
133.wipe 擦、抹 cùad
134.pull 拉,拽,拖 lâng
135.push 推 kǎy
136.throw 扔,投掷 peng,bèng,pîaw,xît
137.tie 绑,捆,捆绑,扎,系 wān
138.sew 缝 tīw,wáng
139.count 数(上声)sō
140.say 说 nau
141.sing 唱,唱歌 nàgn
142.play 玩 xuern
143.float 漂,浮 fu
144.flow 流,淌,漂流,流淌 láy
145.freeze 冻 zāgn
146.swell 肿 for
147.sun 太阳 tárguan
148.moon 月亮 zòngdían
149.star 星星 dáwdì
150.water 水 zǎm
151.rain 雨 wérn
152.river 河 tàr
153.lake 湖 wang
154.sea 海 āi
155.salt 盐 kúa
156.stone 石头 zín,qǔang
157.sand 沙子 zêe
158.dust 灰,尘土,灰尘 mêrmén
159.earth 地 nàrm,zì
160.cloud 云,云彩 wā
161.fog 雾 lārmô
162.sky 天,天空 bérn
163.wind 风 zum
164.snow 雪 náy
165.ice 冰 náyzāgn
166.smoke烟 wan
167.fire 火 fi
168.ashes 灰烬 tàu
169.burn 烧 píau
170.road 路,道儿 zúan
171.mountain 山 pó
172.red 红 díng
173.green 绿 lor
174.yellow 黄 yēen
175.white 白 áw
176.black 黑 fěn
177.night 夜,夜晚 jār-àrm,jágn'àrm
178.day 白天 jār-guan,jágn guan
179.year 年 pí
180.warm 暖和,温暖 zāu
181.cold 冷 xěeng,jûad
182.full 满 mo,zím
183.new 新 mô
184.old 老,旧 jêe,kâu
185.good 好 dí
186.bad 坏 wài
187.rotten烂,腐烂 nàu
188.dirty 脏 pogn,cǎexim
189.straight直 sò
190.round 圆 pǎu
191.sharp 尖、快,锋利 sórm,āu
192.dull 钝,呆、迟钝 bǔm,gáng
193.smooth 滑,光滑 zau
194.wet 湿 tum
195.dry 干 êr
196.correct 对,正确 hor(合)
197.near近 jāy
198.far 远 jáy
199.right 右 kuar
200.left 左 sǔei
201.at 在 qù
202.in 在……里边 qù dáy...
203.with 和,跟,与,以,yang,cîng  用yùng,yǔng
204.and 和,与 yang,cîng
205.if 如果,要是 qáng,xǎwnau/xǎrna
206.because 因为 tewéi
207.name 名儿,名字 mixò

关键词:

上一篇:阑干拼音,简约的布依壮联盟文字方案
下一篇:没有了

相关新闻

    没有查询到内容
关于我们-