TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 其它 > 翻译封神榜传奇主题曲传说

翻译封神榜传奇主题曲传说

2015-10-11 19:50:29点击数() 加入收藏

传说 (壮文) Reuznaeuz (Sw Cuengh)

在那遥远的时空闪烁  Yuq cwzgyaez gyaegyae gyaegyae yaepmyat

是那神秘的古老传说  Dwg gaiq reuznaeuz gyeqgaeuq raebheh ndeu

经过漫长的岁月蹉跎  Gvaq bae mboux heh saengjlwz nanz bouxgvaenj

依然留在我心中  Lengh miz ce yuq ndae saem gou

他们是一群真的英雄  Hohde dwg boz bouxyaq dwgraix ndeu

他们的故事惊心动魄  Gaiqswnq hohde haih vunz saem rwenz leux

历尽了艰险百折千磨  Gvaq guh leux nanh yeq saml homc sis hai

惊涛骇浪都闯过  Jongl lies jongl gyaih duj gvaq ma

传说  Reuznaeuz

传说在那变幻莫测的魔幻时空  Reuznaeuz yuq cwzgyaez rabreb bianq vau ieq yaqreh de

传说  Reuznaeuz

传说他们千变万化能各显神通  Reuznaeuz hohde bianq neiz bianq de dangq boux cangh dangq yangz

传说  Reuznaeuz

传说任凭时光流转但正气不变  Reuznaeuz maij cwzngonz laelongj damx hiqsoh mboux bianq

给我们留下神的传说  Ce haij hoehraeuz gaiq reuznaeuz duzsyaen

传说  Reuznaeuz

传说  Reuznaeuz

传说  Reuznaeuz

传说  Reuznaeuz

传说任凭时光流转但正气不变  Reuznaeuz maij cwzngonz laelongj damx hiqsoh mboux bianq

给我们留下神的传说 Ce haic hoehraeuz gaiq reuznaeuz duzsyaen


传说 (布依文) Reeuznauz (Sel Qyaix)

在那遥远的时空闪烁  Ius xezjeaz jailjail jailjail iabtmyaadt

是那神秘的古老传说  Deg gaail reeuznauz jeesgaus rabreeh ndeeul

经过漫长的岁月蹉跎  Gvas bail mi reeh sangclaez naanz mizgvanc

依然留在我心中  Lenghlix jiamc ius ndail saml gul

他们是一群真的英雄  Hohdeel deg boz buxqyas degraaix ndeeul

他们的故事惊心动魄  Gaaissiens hohdeel haih wenz saml rianz leeux

历尽了艰险百折千磨  Gvas gueh leeux naanh ies saaml homc sis haail

惊涛骇浪都闯过  Joongl lies joongl jaaih duy gvas mal

传说  Reeuznauz

传说在那变幻莫测的魔幻时空  Reeuznauz ius xezjeaz rabzeeb bians waaul ies iaszeeh deel

传说  Reeuznauz

传说他们千变万化能各显神通 Reeuznauz hohdeel bians niz bians deel daangs bux xaangh daangs yaangz

传说  Reeuznauz

传说任凭时光流转但正气不变  Reeuznauz maaic xezngonz laillongc damx hissoh miz bians

给我们留下神的传说  Xeel haic hohrauz gaais reeuznauz duezsianl

传说  Reeuznauz

传说  Reeuznauz

传说  Reeuznauz

传说  Reeuznauz

传说任凭时光流转但正气不变  Reeuznauz maaic xezngonz laillongc damx hissoh miz bians

给我们留下神的传说 Xeel haic hohrauz gaais reeuznauz duezsianl


传说 (坎兰拼音) Zeonau (Sér Kǎrlàgn)

在那遥远的时空闪烁  Qù xerjia jáyjày jáyjày qâbmîat

是那神秘的古老传说  Te kâi zeonau jêekâu zabzèe déo

经过漫长的岁月蹉跎  Kûar páy mi zèe sala narn mikūan

依然留在我心中  Lālǐ jīam qù dáy sám kú

他们是一群真的英雄  Òrtāe te por pǔqàr tezǎi déo

他们的故事惊心动魄  Kâisûan òrtāe āy wern sám zian lěo

历尽了艰险百折千磨  Kûar kùa lěo nàrn qàr sárm ōrm sî ái 

惊涛骇浪都闯过  Jóng lîa jóng jài tē kûar már

传说  Zeonau

传说在那变幻莫测的魔幻时空  Zeonau qù xerjia zabzèeb pîan wáw qìa qàrzèe tāe

传说  Zeonau

传说他们千变万化能各显神通  Zeonau òrtāe pîan ni pîan tāe tâgn pǔ xàgn tâgn yagn

传说  Zeonau

传说任凭时光流转但正气不变  Zeonau māi xerguan láylōgn nār yîsò mi pîan

给我们留下神的传说  Xée āy òrzau kâi zeonau tuasían

传说  Zeonau

传说  Zeonau

传说  Zeonau

传说  Zeonau

传说任凭时光流转但正气不变  Zeonau māi xerguan láylōgn nār yîsò mi pîan

给我们留下神的传说 Xée āy òrzau kâi zeonau tuasían

关键词:

上一篇:24节气布依译名
下一篇:没有了

相关新闻

    没有查询到内容
关于我们-