TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 诗词 > 迢迢牵牛星、鹊桥仙、涉江采芙蓉译文

迢迢牵牛星、鹊桥仙、涉江采芙蓉译文

2015-11-02 20:43:40点击数() 加入收藏

迢迢牵牛星ndaaul xingl duez jail jail
 迢迢牵牛星ndaaul xingl duez jail jail,皎皎河汉女mbegt dah haaic haaul haaul。 纤纤擢素手yonh fengz sail eenl eenl,札札弄机杼roob fah fiez jad jad。 终日不成章leeux ngonz miz banz mbal,泣涕零如雨ramx dal dogt xobt xobt。 河汉清且浅Dah haaic sail ies mbogt,相去复几许dungx bail jail jic mal? 盈盈一水间qumx qumx jaangl ramx doh,脉脉不得语job job miz ndaix haaus。
Dáw xíng tua jáy jáy, bêr tàr āi áw áw. Yùan feng sáy céen céen, zob fàr fia jaet jaet. Lěo gua mi pan bár, zǎm tár tôr xôp xôp. Tàr āi sáy qìa bôr, tǔng páy jáy jī már? Qǔm qǔm jágn zǎm tò, jop jop mi dǎy âw.


鹊桥仙Sianl Jeeuz Qyas  秦观Qinf Guany
 纤云弄巧Weac ringh gueh xeg,飞星传恨ndih mbinl dangs hamz,银汉迢迢暗渡Dah haaic gvas ndamx jail jail。 金风玉露一相逢Rumz jiml ramx raaiz dax dungx bungz,便胜却人间无数xiz yingz gvas beangz wenz gaauc xianl。柔情似水saml uns siy ramx,佳期如梦xez nams lumc myaix,忍顾鹊桥归路gamh miz qyox jeeuz qyas daaus 。 两情若是久长时Soongl saml xaaux deg xez mal naanz,又岂在朝朝暮暮ius maz hadt hadt xauz xauz doh。

Wā zìng kùa xe, dì bín tâng am, tàr āi kûar dǎm jáy jáy. Zum jím zǎm zai tǎr tǔng pung, xi ying kûar piang wen kāw xían. Sám cùern sīh zǎm, xer nâm lūm mǐay, kàm mi qǒr jeo qâr tâw. Sóng sám xǎw te xer már narn, qù mar âd âd xau xau tò.


涉江采芙蓉haamc nyiel mbedt wal liamz 
 涉江采芙蓉haamc nyiel mbedt wal liamz,兰泽多芳草xeeh lamz dol nyal hooml。采之欲遗谁mbedt deel ngeh songs laez?所思在远道Gaais ndiab ius jiez jail。 还顾望旧乡daaus jauc leenh mbaanx gaus,长路漫浩浩ronz jail raiz raad raad。 同心而离居saml saauh ies daangs jiez,忧伤以终老mbengl nyabt mal dangz jees

ārm ría bêd wár liam, xèe lam tó rár óm. Bêd táe gèr sôgn la? Kâi dìab qù jia jáy. Tâw jāu lèen bǎrn kâu, zúan jáy zay zùat zùat. Sám sàw qìa tâgn jia, béng râb már tang jêe.

关键词: 涉江采芙蓉 牵牛星

上一篇:没有了
下一篇:没有了

相关新闻

关于我们-