TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 文章 > 其它 > Le xo 16 pí Russia dǎy jàng lǎw te yang mǎy av qù dían déo

Le xo 16 pí Russia dǎy jàng lǎw te yang mǎy av qù dían déo

2016-02-25 19:35:31点击数() 加入收藏

Dìab òr wun dóy xer 16 pí, sûan tsúei xe xài mi kûar te nàng yǔ, xun piang; tǔng tǎr dǎy jàng, ya mi kûar te  jàng xeen mi lê yaryagn dóy, nār nar le xo Ruassia 16 pí déo qù tǔng tǎr mǐang déo, dǎy pay págn pan dìab mi tang déo: yang mǎy av qù dían déo.

Tây Báy Jîang Xom Pâw, Báy Jî Pâw Cît Guan, Bruslan Stelin, pí ni 16, zǒ yèe dágn kâu dǎy pay jihúi ni, qìa pīang nau "sám tēeng" jǎr xi dí mar "ziang", kâi táe dǎy te mǎy av Ekaterina Makarova, kôn kâi ni, mǎy ni mi dǎy yang lexo tǔng dǎu kûar, nār nar táe pīang nau: "qàr dìab mi kūan, nār nar kûar jáu xi te kûar jáu." Xi te nau, mǎy ni kāe yìang yang Bruslan tǔng dǎu.

Xer xágn zǒ dǎy kâi jàng ni, Bruslan jàr nā te kùa xam, nār nar sàtpíai sêote te tezǎi! Táe nau āy sàwtu, fǐa ya mi sîn, tang láng òr tāe càgn táe, qìa lǐ wun "tár an" táe téem... Nārnar Bruslan mìang lěo mi kūan, mèe táe yang tár táe pīn xêeng jǎrxi, ría kâi jàng ni yang lexo 16 pí lā lǐ tò sér déo tāu nau, mi hor nàe la.

Bruslan pīang nau Ekaterina te xǒy táe may déo, qìa lǐ sámsîn āy mèe táe yang tár táe qí táe páy záen mǎy ni. Nār nar jûan dǎy mèe táe ta zǎi mi? Mèe táe tīni nau: "Kú càrn nàe déo tē mi qí, táe lā lǐ záw zèe, lā lǐ tò sér. Yang mǎy av qù dían déo? ---Kùa mar xam zéo ǒ! Gòb déo ya mi pan." (Fǎng tāen pìa jǎm te mèe táe)

Pan kôb tǔng zéo te, Bruslan cúai pan ni āy pǔ lǎw tay táe dǎy -- āy pò táe, nār nar mèe táe târ mi qí mô. Tár táe ya dún pài ni: "Táe páy zár mǎy sáw dǎy, mi te páy cáu pay jàng ni. Qáng te pǔ lǐ mǎy, mi lê te le bêr xo dǎy kâi jàng ni, kùa tā la cáu mêr?" Tāe xi lěo zarn táe (mèe táe yang tár táe kùa kôr) ría kâi ni te lógn tây òr dár. (xǒy kuar te tár táe)

Nau tang kâi jàng ni, te dáen mǐang xágn ái mô déo cáu tāu tùang kâi láy, te "sûa bài lǎw" déo sīang  āy fǎng tang mǐang xeeb fàrn tāe, Bruslan xi te pǔ sīhyî dí ni. Ekaterina xǎu xi xâb dí bàr kâi âw yang Bruslan tāe, táe pīang nau páy mǐang dóy xun ya pan. Qìa Bruslan dǎy mi dǎy yang táe páy xun, táe ya xàen zeeng páy jûan mèe Bruslan.

16 pí te mèe táe nau, kâi néem pài sây te táe jar dǎy 14 pí, qù Russia, nāe kèr 16 pí xi fì sûan te pǔ lǎw, tǔng dǎu te fàrm. Qáng Bruslan te 14 pí te zǎi, kâi jàng ni xi lā sôgn āy pǔ dóy pêi.

Báy Jîang Pâw wéi kâi ni pày kùa pay tíao chǎ déo, "16 pí cáu kâi jàng ni te mi te nāe kûar?" Pǔ xêeng sēo kèr pǔ mi xêeng xeeb jī qù cît pâr, nār nar ya lǐ 46%, xi záen yang sûan ni pan síng lèn gài jǎrxi.

关键词:

上一篇:尤中:唐宋时期的僚族
下一篇:没有了

相关新闻

    没有查询到内容
关于我们-