TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 词句 > 句典


分类

常用词汇

简明

xàgnrí tâw tâw pǔ kār már, lum cán te pǔ tò sér lìng

[ɕa:ŋ⁵³ ɲi²⁴ ta:u³⁵ ta:u³⁵ pu³¹ ka³³ ma²⁴, lum¹¹ʔɐn²⁴ tə¹¹ pu³¹ to⁵³ sɯ²⁴ liŋ⁵³]

仗义每多屠狗辈,负心皆是读书人

属性

词源:原生词

文种:坎兰拼音

分类:

土语区:

流行地区:纳鸟

发布时间:2015-03-24 18:56:31

更新时间:2015-03-24 19:25:36

详解

xàgnrí tâw tâw pǔ kār már, lum cán te pǔ tò sér lìng

仗义每多屠狗辈,负心皆是读书人


xàgnrí 仗义:为(打)仗和义的汉语古借音的拼合。

lum cán 忘恩

lìng 尽:kùalìng 总是,全部,放在句尾相当于都。

关于我们-