TOP
页面翻译
您当前位置:首页 > 图片 > 其它 > Lexo 16 pí Russia dǎy jàng lǎw te yang mǎy av tǔng qù dían déo

Lexo 16 pí Russia dǎy jàng lǎw te yang mǎy av tǔng qù dían déo

上传时间:2016-02-25 19:34:30 分类:其它 上传者:keram 点击数: 加入收藏
  1. Dìab xer òr wun dóy xer 16 pí, sûan tsúei xe xài mi kûar te nàng yǔ, xun piang; Tǔng tǎr dǎy jàng, ya mi kûar te jàng xeen mi lê yaryagn dóy, nār nar lexo Ruassia 16 pí déo qù tǔng tǎr mǐang déo, dǎy pay págn pan dìab mi tang déo: yang mǎy av tǔng qù dían déo.

  2. Tây Báy Jîang Xom Pâw, Báy Jî Pâw Cît Guan, Bruslan Stelin, pí ni 16, zǒ yèe dágn kâu dǎy pay jihúi ni, qìa pīang nau

  3. Xer xágn zǒ dǎy kâi jàng ni, Bruslan jàr nā te kùa xam, nār nar sàtpíai sêote te tezǎi! Táe nau āy sàwtu, fǐa ya mi sîn, tang láng òr tāe càgn táe, qìa lǐ wun

  4. Bruslan pīang nau Ekaterina te xǒy táe may déo, qìa lǐ sámsîn āy mèe táe yang tár táe qí táe páy záen mǎy ni. Nār nar jûan dǎy mèe táe ta zǎi mi? Mèe táe tīni nau:

  5. Pan kôb tǔng zéo te, Bruslan cúai pan ni āy pǔ lǎw tay táe dǎy -- āy pò táe, nār nar mèe táe târ mi qí mô. Tár táe ya dún pài ni:

  6. Nau tang kâi jàng ni, te dáen mǐang xágn ái mô déo cáu tāu tùang kâi láy, te

  7. 16 pí te mèe táe nau, kâi néem pài sây te táe jar dǎy 14 pí, qù Russia, nāe kèr 16 pí xi fì sûan te pǔ lǎw, tǔng dǎu te fàrm. Qáng Bruslan te 14 pí te zǎi, kâi jàng ni xi lā sôgn āy pǔ dóy pêi.

  8. Báy Jîang Pâw wéi kâi ni pày kùa pay tíao chǎ déo,

关键词:

上一篇:游戏图片
下一篇:没有了

图片介绍

Dìab xer òr wun dóy xer 16 pí, sûan tsúei xe xài mi kûar te nàng yǔ, xun piang; Tǔng tǎr dǎy jàng, ya mi kûar te  jàng xeen mi lê yaryagn dóy, nār nar lexo Ruassia 16 pí déo qù tǔng tǎr mǐang déo, dǎy pay págn pan dìab mi tang déo: yang mǎy av tǔng qù dían déo.


完整文字内容这里看

http://www.awser.net/news/269.html

关于我们-